Current News

စစ္တပ္မ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းက ရပ္တနၿပီး ၿမိဳအမ်ိဳးသား (၈) ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အမႈအား လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ျပဳလုပ္သြားရန သေဘာထား ထုတ္ျပန္ျခင္း

သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန။

စစ္တပ္မ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းက ရပ္တနၿပီး ၿမိဳအမ်ိဳးသား (၈) ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အမႈအား လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ျပဳလုပ္သြားရန သေဘာထား ထုတ္ျပန္ျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယေတာင္ပိုင္း ကိုင္းႀကီး ရခိုငနတလစံျပ႐ြာအနီး ၿမိဳလူမ်ိဳး (၈) ဦးက ယခုလ (၃) ရက္ေနက ထိတ္လန္စက္ဆုပ္ဖြယ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ARNO မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန ရွဳတ္ခ်လိုက္သည္။

အဆိုပါ လူသတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကုန္ကူးမႈတြင ကိုင္းႀကီး႐ြာမွ ရခိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳအမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတအၾကား အသည္းအသန ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိခဲေၾကာင္း အစရွိသည္အတိုင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သာမန္ေျပာဆိုလ်က္ရသည့္အျပင ၿမိဳ႐ြာသားမ်ား ရွာဖြယ္ေတြရွိခဲ့သည့္ တပမေတာ္ သံုး က်ည္ဆံအခြံလြတ္ အခ်ိဳ႕ကိုေထာက္၍ အဆိုပါျဖစ္ရပ္၌ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲဝင္မ်ား လံုးဝ ပါဝင္ပတ္သက လ်က္ရွိသည ဟု Social Media အခ်ိဳ႕ကလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ သေသာ္လည္းဘဲ လက္သည္းတရားခ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္က အဆံုး အျဖတ္ေပးရန သက္ေသခ အေထာက္အထား မည္မည္ရရ မရွိေသးဘဲ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ အပါအဝင သတင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕က ထိုကိစၥက ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင သမဟုတ မူဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမားဟ စြပ္စြဲထားသည အုပ္စုတစခုအေပၚ ရည႐ြယ ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အျပစ္ပံုခ်ၿပီး သတင္းမ်ားေရးသား၊ ထုတလႊင့္ကာ ဝါဒမိႈင္းတိုက္သြင္းေနသည္က ဝမ္းနည္းစြာ ျမငေတေြ နရသည္။

၎အျပင ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ႐ုတ္တရက တပ္မေတာ တပ္ရင္းတစ္ခု ျဖန္က်ကထားၿပီး အေရးေပၚ ညမထြက္ရအမိန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားအား ေၾကာက႐ြံ႕စိတ စိမ့္ဝင္ေစ ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တအေနျဖင အလြန္ပင စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရသည္။ ဆက္လက္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေဒ သမ်ား၌ စစ္သားမ်ားက ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ ေျခာက္လွန္ေငြညစ္ျခငး တအပါအဝင ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတမႈမ်ား ရေန ေၾကာင္း အစီရင္ခစာမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ ယမန္ႏွစ္ကဲ့သ စစ္တပ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတမႈမ်ား ျပန္ျဖစ္လာဦးမလား… ဟူ သည ထိတ္လနစိုးရိမမႈမ်ား က်ယ္က်ယျပနျပန္ ျပနဖြားလ်က္ရွိသည္။

အထက္ပါ ၿမိဳလူသတ္မႈက မတည္၍ ANP ေခါင္းေဆာင ခိုက္ရန္ဖန္တီးသ ေဒါက္တာေအးေမာင ဦးေဆာင္သည ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး သမား အဖြဲ႕တစ္ဖြဲသည ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေနက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အျခား ထိပ္တန္း စစ္ အရာရွိမ်ားအား ေတြဆံုၿပီး မမွန္ကန္သည့္ လံုၿခံဳေရးလံႈေဆာ္မႈမ်ားလုပ္ကာ ယခုကဲ့သ စစ္တပ္မ်ား ျဖနက်က္မႈက ျပဳလုပ္ေစ ခဲသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုက အျမစ္ျပတ သုတ္သင္ျခင္း ရည႐ြယ္ခ်က္ျဖင ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အင္အားႀကီး စစ္တပ္ႏွင လက္တြဲကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည ဤႀကံစည္မႈသည ရခိုင္လူထုဆ ျပန္လွည့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တ သတိေပးေစလိုသည္။

အထက္ပါ ၿမိဳလူသတ္မႈက မတည္၍ ANP ေခါင္းေဆာင ခိုက္ရန္ဖန္တီးသ ေဒါက္တာေအးေမာင ဦးေဆာင္သည ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး သမား အဖြဲ႕တစ္ဖြဲသည ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေနက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အျခား ထိပ္တန္း စစ္ အရာရွိမ်ားအား ေတြဆံုၿပီး မမွန္ကန္သည့္ လံုၿခံဳေရးလံႈေဆာ္မႈမ်ားလုပ္ကာ ယခုကဲ့သ စစ္တပ္မ်ား ျဖနက်က္မႈက ျပဳလုပ္ေစ ခဲသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုက အျမစ္ျပတ သုတ္သင္ျခင္း ရည႐ြယ္ခ်က္ျဖင ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အင္အားႀကီး စစ္တပ္ႏွင လက္တြဲကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည ဤႀကံစည္မႈသည ရခိုင္လူထုဆ ျပန္လွည့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တ သတိေပးေစလိုသည္။

ထအျပင ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေနက ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ NGO ႏွင့္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္း (၃၀၀) နီးပါးဆီသ “လံုၿခံဳေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ” တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင အၾကမ္းဖက္မႈက အရွိန္ျမင့္လာႏိုင္ဖြယ္အေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တိုသည္ ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ မစၥယန္ဟီလီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေက်ညာခ်က္အား လိႈက လိႈကလွဲလွဲ ႀကိဳဆိုၿပီး “ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ လံုၿခံဳေရး တပဖြဲမ်ား အစစအရာရာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရွိရန္ႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားက ေလးစားရန မျဖစ္မေန အာမခံခ်က္ေပးရမည္။”

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးအေနျဖင လက္ရွိျဖစ္ဖြားလ်က္ရွိသည စစ္တပ္မွႏွိပ္ကြပ္မႈက အဆံုးသတ္ေပးရန္၊ ဘာသာတရား ႏွင့္ လူမ်ိဳးက မခြဲျခားဘဲ အရပ္သား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ထအျပင ၿမိဳအမ်ိဳးသား (၈) ဦး ထိတလန္စက ဆုပ္ဖြယ အသတ္ခံရမႈကိစၥက တမဆိုင္းဘဲ လြတ္လပ္သည စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သ တရားခမ်ားက တရားဥပေဒအရ စီရင္ျပစ္ဒဏ္ေပးရန ကၽြႏ္ုပ္တ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္၊
ၾသစေၾတးလ် – ေဒါက္တာ လွျမင့္ – +၆၁-၄၂၃၃၈၁၉၀၄
ဘဂၤလားေဒ့ရ – ကိုကိုလင္း – +၈၈၀ – ၁၇၂၆၀၆၈၄၁၃
ကေနဒါ – ႏူရ္ဟာရွင္(မ) – +၁ – ၅၁၉-၅၇၂၅၃၅၉
ဂ်ပန – ေဇာ္မင္းထြဋ္ – +၈၁-၈၀၃၀၈၃၅၃၂၇
ယူေက – ေရာ္နီ – +၄၄-၇၇၈၃၁၁၈၃၅၄
အေမရိကန – ေဒါက္တာ ဟာဘီဘုလႅာ – +၁-၄၄၃၈၁၅၈၆၀၉
Email:info@rohingya.org
www.rohingya.org