Current News

ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္သားမ်ား မရွိမျဖစ္ အားထားရမည့္ ( ရိုဟင္ဂ်ာ )

ေအာင္ေအာင္(စစ္ေတြ)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ၁၉၆၀မွစ၍ ဒီမိုကေရစီ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားလိုၾကေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္မရွိဘဲ ေအာင့္ထားလ်က္ ၁၉၈၈ႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္အုပ္စုႏွင့္ အေနာက္သားရခိုင္မ်ားမွလြဲ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံုးက ဒီမိုကေရစီလုိလားေၾကာင္း ကမာၻအားသိေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယေန႔တုိင္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မခံစားႏိုင္ျခင္းမွာ အာဏာရွင္အုပ္စု၊ အေနာက္သားရခိုင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ၉၆၉ မဘသ အေယာင္ေဆာင္ သံဃာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ အကူအညီမပါဘဲ မည္သည့္ရခုိင္မွ် ရခိုင္သမိုင္းတေလ်ာက္လုံးတြင္ ဘုရင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ရခိုင္ေျမပံုမွ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္လိုသည့္ အေနာက္သားမ်ားသည္ ေက်းဇူးကန္းသူမ်ားျဖစ္ရံုမက ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း နင္းေခ်လိုက္ၿပီ။ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔အား Genocide လုပ္ရန္ စနစ္တက်စီစဥ္ခဲ့မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို ဦးစြာေတြးၾကည့္ၾကပါ။ရိုဟင္ဂ်ာအားလံုးကို ဂ်ာမန္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားကဲ့သို႔ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ သယံဇာတအမ်ားဆံုးရွိပါလ်က္ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေန၏။အေနာက္သားမ်ားက သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုး၍ ရခုိင္ျပည္အတြင္းမွီတင္းေနထုိင္သူအားလံုး၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုသမုိင္း၌ အမည္းစက္ က်န္ရစ္ေအာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ယခင္ကဲ့သို႔ ညီအစ္ကိုမ်ားဟု မွတ္ယူပါက ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ရရွိလိမ့္မည္။ႏိုင္ငံတကာအကူအညီရရွိ၍ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။အေနာက္သားတို႔က မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ပ်က္စီးေစသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြင့္ရလိမ့္မည္။တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေလးစားမႈကိုလည္း ခံရဖြယ္ရွိသည္။ Political Accessiblity ရႈေထာင့္အရၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာေပါင္းစည္းေရးသည္ ေဒသခံလူထု၏ အစဥ္အလာႏွင့္လိုလားေတာင့္တမႈကို ျဖည့္ဆည္းရာေရာက္ရံုမက ျပည္မမွ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ရသင့္ရထုိက္သည့္အေလ်ာက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝခံစားႏိုင္မည္။ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ တုိးတက္မႈအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

Geo-politic ရႈေထာင့္အရ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္သံုး၍ စီးပြားျဖစ္ ေနသူမ်ား၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္သံုး၍ စီးပြားျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ဘန္းျပ၍ လုပ္စားသူမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္လိမ့္မည္။ရခိုင္-ရိုဟင္ဂ်ာ ညီညြတ္ေရးေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လံုျခံဳေရးလည္း အာမခံခ်က္ရွိလာပါလိမ့္မည္။အေနာက္သားမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ဖယ္ရွား၍ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ တိုးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယေန႔ေတြ႕ျမင္ရေသာ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားကိုဆက္လက္ခြင့္ျပဳပါက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခိုင္-ရိုဟင္ဂ်ာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ အေနာက္သားတို႔၏ဝါဒျဖန္႔လႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္အက်ဥ္းစခန္းအတြင္း ရက္စက္မႈဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔အရိုင္းဆံုး လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။ေန႔စဥ္ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ျမိဳ႔ေပၚမွ ရခိုင္ ၁၅၀၀ – ၂၀၀၀ နီးပါးလာေရာက္၍ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနျခင္းသည္ ရခိုင္-ရိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္းေရးအတြက္ ေရွ႔ေျပးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ပံု(၄) – ဘူေမရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုင္မ်ားတြင္ လာေရာက္လာေပးသူမ်ားအနက္ စစ္သားမ်ား ရဲမ်ားႏွင္႔ ျမိဳ႔ေပါ္က ရခိုင္မ်ားပါ ပါဝင္ၾကသည္။ဤသည္ ရခိုင္- ရိုဟင္ဂ်ာ အျပန္အလွန္မွီခိုေနၾကရမည္ကို မီးေမွာင္းထိုးျပေနပါသည္။

Aung Mingalar

Aung Mingalar

Aung Mingalar

Aung Mngalar