Current News

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ

ေအာင္ေအာင္(စစ္ေတြ)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာရွင္မ်ား၏ ႏွိပ္ကြက္မႈမခံရေသာ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားဟူ၍ မရွိေပ။ ၁၉၆၀ ကတည္းက မတရားဖိႏွိပ္ခံရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအနက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ၾကသူမ်ား၊ တုိင္းျပည္စြန္႔ ၍ ထြက္ခြါသြားသူမ်ား၊ အမွန္တရားအတြက္ စစ္ေျမျပင္ ႏွင့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ အသက္စေတးခဲ့သူမ်ား လည္း မနည္းလွေပ။ လူတုိင္းမိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လိုခ်င္ၾကစၿမဲပါ။

ဩစေၾတးလ်မွ Aborigine မ်ားႏွင့္ မေလးရွားမွ Orang Asli မ်ားက မူရင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ယေန႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အ
စည္းတြင္ ထုိလူမ်ိဳးမ်ားမပါေသာေၾကာင့္ သူတို႔အား ခိုးဝင္လာသူမ်ားဟု မေခၚႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ျပင္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား အာဏာရလာသျဖင့္ မူရင္းေဒသခံမ်ား၏ သ
မိုင္းကို မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ေပ။

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားက ၁၉၆၅ အထိ ျမန္မာ့အသံ၏ တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္၌ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ အထိ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ အေရြးခံခြင့္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂မွစ၍ ခိုးဝင္လာသူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ မီဒီယာအားလံုးက တညီတညြတ္တည္း ေႂကြးေၾကာ္လာခဲ့ျခင္းမွာ အံ့ဩစ ရာပင္။ ၂၀၁၄တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခဲ့ရာ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္သန္းေက်ာ္အား လူမ်ိဳးေနရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမေရးႏိုင္သည့္အတြက္ စာရင္းမသြင္းဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ လူ၄၀-၅၀က ရိုဟင္ ဂ်ာမရွိေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ လူတစ္သန္းေက်ာ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးပါဟု ကမၻာသိေအာင္ေျပာျခင္း၌ မည္သူ၏ ေႂကြးေၾကာ္မႈ အရွိတရား အမွန္တရားျဖစ္ႏုိင္ပါသနည္း။

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပသနာေပါင္းမ်ားစြာအနက္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ေနရံုမက ႏိုင္ငံတကာ အေရးပင္ျဖစ္လာသည္မွာ Boat People Crisis ႏွင့္ Genocide အမႈက သက္ေသထူခဲ့ၿပီ။ ဤျပသနာကို ေျဖရွင္းရန္ UNအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနၾကျပီ။ မၾကာေသးခင္ ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သူက မယဥ္ေက်း ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပမာ “ရိုဟင္ဂ်ာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မရွိ၊ ဘဂၤလီမ်ားသည္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားျဖစ္သည္” ဟူေသာ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအစီအစဥ္ကို ရပ္ၿပီး ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္သူမ်ားပီပီ ေဆာင္ရြက္မွသာ ဤျပသနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက တရား ဝင္လက္ခံႏိုင္ပါက သူတို႔ပါတီအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္မ်ားျပဳရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ သူက—

၁။ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ႕၍ ရခိုင္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထုိလူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စစ္ေဆး၍ ခိုးဝင္လာသူမ်ား၏ စာရင္းကို လူသိ ရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္၍ အေရးယူျခင္း ႏွင့္ နစ္နာသူမ်ား၏ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း။

၂။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအနက္ ခိုးဝင္လာသူတစ္ဦးရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္လွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာအားလံုးကို ခိုးဝင္ စာရင္းထည့္၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း။

၃။ ရခုိင္မ်ားအနက္ ခိုးဝင္လာသူအနည္းဆံုး တစ္သိန္းရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မွသာ ရခုိင္တို႔က ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ ႏွိပ္စက္ခဲ့မႈအတြက္ အေရးယူ
ႏိုင္ေၾကာင္း။

အထက္ပါအခ်က္ (၃)ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ ေစတနာျဖဴစင္စြာ ေဆာင္ရြက္ လိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဟူသမွ် ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ခုိးဝင္ရခုိင္ဘဂၤလီမ်ား ႏွင့္ အာဏာရွင္အုပ္စုက လက္နက္အားကိုး၊ ျပည္သူ႔ထံမွ ခုိးထားေသာ ဓနအား ကိုးျဖင့္ “လူမိုက္လူရိုင္းမ်ားဆန္ဆန္ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိပါ၊ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိ သည္”ဟု လိမ္လည္လွည့္စား၍ Genocideအမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရံုမက တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပုဂၢိဳလ္စြဲ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာစြဲထက္ လူ႔က်င့္ဝတ္မီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ အရွိတရား အမွန္တရားကိုသာ ႏွစ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခအေနမွန္ေပၚ အေျခခံ၍ သံုးသပ္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေဝဖန္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။